Προετοιμασία φακέλου για υποβολή αίτησης σε προκήρυξη ΑΣΕΠ

Για συμμετοχή σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ για να εργαστείτε στο Δημόσιο Τομέα, τόσο για θέσεις τακτικού προσωπικού όσο και για Συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή αορίστου χρόνου (ΙΔΟΧ ή ΙΔΑΧ) ή Μίσθωσης Έργου, η NOMOSFRASIS, παρέχει ορθή και εμπεριστατωμένη επίσημη μετάφραση όλων των απαιτούμενων εγγράφων, η οποία γίνεται δεκτή από τον ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζουν οι διαδικασίες επιλογής προσλήψεων του θεσμού, πάντοτε σύμφωνα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της εκάστοτε προκήρυξης.

Ανταποκρινόμαστε σε σύντομο χρονικό διάστημα, εξασφαλίζοντας ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές. Αναλαμβάνουμε επίσημες μεταφράσεις πτυχίου, μεταπτυχιακού τίτλου, διδακτορικού διπλώματος, αναλυτικής βαθμολογίας, εγγράφων γλωσσομάθειας, τίτλων σπουδών ξένης γλώσσας, λοιπών δικαιολογητικών & πιστοποιητικών. Πλέον των ανωτέρω, αναλαμβάνουμε να καταχωρίσουμε με υπευθυνότητα το σύνολο των στοιχείων του φακέλου σας στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ και να οργανώσουμε τα δικαιολογητικά σας προς υποβολή.