Επικυρώσεις

Αναλαμβάνουμε και την απλή επικύρωση δημοσίων και ιδιωτικών εγγράφων, συντεταγμένων στην Ελληνική ή σε άλλη ξένη γλώσσα. Οι δικηγόροι μας είναι αρμόδιοι, κατά το ελληνικό δίκαιο, να επικυρώνουν ακριβή φωτοαντίγραφα εκ των πρωτοτύπων ή εκ των ομοίως επικυρωμένων φωτοαντιγράφων, τα οποία έχουν την ίδια ισχύ με τα πρωτότυπα έγγραφα.